طالع‌بینی سال شهریور

Aries Horoscope
۱۴۰۱

برای یک سنبله جدید آماده شوید! انرژی بی‌پروای سال آینده نه تنها طرز فکر شما را در مورد زندگی تغییر می‌دهد، بلکه از شما می‌خواهد که افق‌های خود را مانند قبل گسترش دهید. همانطور که اورانوس الکتریکی و گره‌های سرنوشت نهمین خانه فلسفه شما را تحریک می‌کنند، عطش شما برای دانش، تجربه و فرهنگ افزایش می‌یابد. این حالات ممکن است به معنای ثبت نام در مدرسه، رفتن به یک سفر بزرگ یا تعامل با افراد بسیار جالب باشد. و در حالی که خارج شدن از منطقه راحتی شما ممکن است گاهی ترسناک باشد، الهامات بزرگی برای شما وجود دارد؛ البته اگر جرئت ریسک‌های بزرگ را داشته باشید!

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play