طالع‌بینی سال فروردین

Aries Horoscope
۱۴۰۱

زندگی درونی برای متولدین برج حمل (فروردین ماهی‌ها) بسیار غنی و پرمایه‌تر می‌شود. از آنجایی که سیاره بزرگ مشتری، امسال را در میان دوازدهمین خانه معنوی و اولین خانه خود سپری می‌کند، شما چرخه جدیدی از رشد را شروع می‌کنید! در حالی که ایستادن در آن فضایِ مرزیِ بین حال و آینده ممکن است احساس معلق و شناور بودن در حرکت را تداعی کند، ممکن است به برخی از اسرار عمیق‌تر زندگی علاقه‌مند شوید. حس معنویت شما تقویت خواهد شد، بنابراین، در بررسی موضوعاتی که کنجکاوی شما را برمی انگیزد دریغ نکنید. در نهایت، انجام کارهای داوطلبانه را در نظر بگیرید. زیرا اکنون، هر چه بیشتر بدهید، بیشتر به دست خواهید آورد!

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play