centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند:ممکن است فکر کنید که دارید به شرایطی که در آن قرار دارید واکنش نشان میدهید اما اکنون واکنشهای شما بیشتر از حد معمول است و ممکن است دیگران اعتقاد داشته باشند که از نیروی غیرضروری استفاده ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: کمی احتیاط اکنون برای شما لازم است به خاطر اینکه بتوانید روی زخم روحی که بر اثر مشکلات مالی در شما ایجاد شده مرهم بگذارید. خوشبختانه هر مشکل مالی راه حلی دارد اما شما ادعا میکنید که میخو ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما میتوانید امروز مانند بوکسور حرفهای محمد علی کلی بجنگید و در عین حال آنقدر سبک روی زمین راه بروید که انگار دارید پرواز میکنید. عقاید قوی و سرسختانهتان به شما این توانایی را میدهد که برای ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: با وجود اینکه شما از تمام جذابیت خود برای رسیدن به آن چیزهایی که میخواهید استفاده میکنید اما احتمالا شخصی متوجه اشارات شما را می شود. اما برعکس مسائل واقعی برای شما امروز توسط دیگران قابل م ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: امروز تمرین کردن برای شما مهمتر از همیشه است به خاطر اینکه انرژی محصور شده در بدن شما نیاز به رها شدن دارد. اگر نتوانید کاری کنید که آنها آزاد شوند احتمالا با یک انفجار احساسی مواجه خواهید شد ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: امروز احتمالا بسیار سخت کار میکنید اما کارتان زیاد موثر نیست و به چشم نمیآید. شاید آنقدر دلسرد شوید که حتی خود را تسلیم کنید. اما اکنون زمان مناسبی برای دست کشیدن از کار نیست به خاطر اینکه احت ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور:شدت یافتن احساساتتان میتواند امروز گیجکننده باشد اما شما احتمالا قادر نخواهید بود که از این مرحله اجتناب کنید؛ به جای اینکه فقط ذهن و افکارتان را پریشان و احساساتتان را سرکوب کنید میتوانید ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: یک پیچیدگی بین دنیای درونی شما با یک موقعیت که اخیرا در آن گرفتار شدهاید ممکن است این روزها ذهن شما را به خود مشغول کند و باعث شود که موقتا حالت تعادل خود را از دست بدهید. ادامه دادن به این وضع ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: امروز از شدت احساسات خود دوباره جوان شدهاید مثل این است که آنها شما را در برابر منبع بیپایانی از انرژی قرار دادهاند. اکنون شما تصمیم داراید به جای اینکه فقط درباره احساساتتان صحبت کنید کاری در را ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: ممکن است امروز قادر نباشید که ذهنتان را سرو سامان دهید. یا اگر بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما درست است آماده هستید تا تصمیم قبلی خود را دوباره بررسی کرده و مدت دیگری را به اندیشیدن درب ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: ممکن است دوستانتان امروز قصد داشته باشند که شما را تحریک و عصبانی کنند. اما شما واقعا نمیخواهید که حالت منفی خود را بیان کنید. به خاطر اینکه به غیر از اینکه شما را خسته کند سودی برایتان ندارد؛. ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین:در تماس بودن با جنگجوی درونیتان بیش از اینکه فکرش را بکنید سخت و دشوار است. با وجود اینکه بعضی اوقات میدانید که باید چکار بکنید ممکن است در رابطه با خودتان احساس ناتوانی و درماندگی کنید. به جای ا ...