centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: امروز یك نفر از راه میرسد كه حامل پیامهای بدی برای شما است، اما شما نباید كوركورانه حرفهای دیگران را قبول كنید. با این حال حرفهای دیگران، بخصوص اگر شما روحیه انتقادپذیری داشته باشید، م ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: شاید شما امروز از ارتباط برقرار كردن پرهیز كنید، چرا كه دوست ندارید آسیب پذیر باشید. شما امروز ترجیح میدهید انرژی خود را بر روی موضوع مطمئنتری متمركز كنید. برای شما راحتتر است كه به حقای ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما وقت و انرژیتان را بر روی تعطیلات و یا ثبت نام كردن در یك رشته درسی صرف میكنید. هركدام از این دو راه كه برگزینید، در عین حال كه شما را با عدم اطمینان نسبت به آینده روبرو میكند، خوشبینی شما ر ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: ممكن است رئیس شما یا یكی دیگر از مقامهای مافوق بهتان گفته باشد كه بخشی از برنامهریزیهایتان غلط بوده است. متأسفانه آنها وقتی دارند شما را سرزنش میكنند، خیلی قصدشان خیرخواهانه نیست. به علاوه ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: این روزها برای شما فهم این موضوع كه سرنوشت شما را به كجا میكشاند سخت شده است، اما شما اعتقاد دارید كه اگر محض اطمینان این موضوع را بفهمید شادتر خواهید شد. تفكرات شما بیشتر به سمت وظایفتان متو ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: شما احساس میكنید كه زندگیتان یكنواخت و ملالت بار شده است و به خاطر همین دیگر از تغییر كردن اوضاع ناامید شدهاید. این ناامیدی به غصههای جدید شما اضافه شده است. ولی نباید بگذارید غصه و ناراحتی بر ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: امروز قدرت تجزیه و تحلیل شما هماهنگتر میشود. ولی نباید در حالیكه بیرحمانه دیگران را سرزنش میكنید، با دید منفی خود روحیهشان را تضعیف كنید. در عوض از این جنبه به طور مؤثری استفاده كنید تا كاره ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: اگر شما با مقوله مربوطه به اعتماد به نفس خود درگیر شدهاید، امروز وقتی دارید به نقطه ضعفهای خود فكر میكنید شاید به نقطه عطفی برسید. متأسفانه هركسی ممكن است پشیمان شود؛ همیشه كارهایی هست كه بای ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: امروز دیگران شما را فردی بسیار منفی باف میبینند، در حالیكه خود شما اصلاً همچنین حسی ندارید. دلیلش فقط این است كه شما میتوانید ضعف و تزلزل را در گفتههای آنها ببینید و به خاطر همین از ایدههای سطحی و ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز وقتی یك مشكل خانوادگی قدیمیدوباره ظاهر میشود تا شما را آزار دهد، نمیتوانید دست از فكر و خیال كردن بردارید. در حالیكه خاطرات گذشته به خاطر وجود ردی در زمان حال دوباره یادآوری میشود، شاید ش ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: شما دوست ندارید دیگران فكر كنند فرد سبكسری هستید، به خاطر همین بیشتر ترجیح میدهید كه با كسی حرف نزنید تا در مورد شما بد قضاوت نكنند. شاید هم احساس میكنید كه همه حرفهایتان را زدهاید، اما بیشتر ب ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: درست وقتی همه چیز روبه راه است، مانع جدیدی جلوی پای شما ظاهر میشود. شاید بخش مهمیاز اطلاعاتی كه بهتان داده شده را نادیده گرفتهاید، یا فقط بخشی از وظایف كاریتان را انجام ندادهاید. حالا دلیلش هرچ ...