Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: شما ارتباط زیاد بین تواناییهای بشری و كارهایی كه انجام میدهیم را درك كردهاید. هم اكنون رویاهای شما كاملاً زنده هستند، و وقتی به واقعیت تبدیل میشوند وضوحشان نیز بیشتر میشود. به جای اینكه وقتتان را ص ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن:شاید شما امروز نتوانید خواب ناراحت كنندهای كه دیشب دیدهاید را به یاد بیاورید. اما به راحتی در مورد خود قضاوت كرده و خودتان را دست كم میگیرید. این حس ریشه در دوران كودكی شما دارد، زمانی كه یكی از والدی ...
دی
- فال روز متولدین دی: فكر و خیالات شما مانع از رسیدنتان به مقصود دلخواه شده است و امروز شما هر كاری كه انجام میدهید فكر میكنید مطابق با با انتظاراتتان نبوده است. امروز برایتان مفیدتر است كه راه و روشهای شخصیتان را امتحان كن ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: امروز خواهر و برادرانتان و یا دوستان نزدیكتان میتوانند برای شما گرفتاری درست كنند. با وجود این اگر این مشكلات موقتی باشند برایتان بهتر كه بهشان رسیدگی كنید. نگرانیهایتان به خاطر مسائلی كه مستقیماً ...
آبان
- فال روز متولدین آبان:شما این روزهای در خانهتان احساس كمبود میكنید. این احساس میتواند بازتاب یكی از اتفاقاتی باشد كه در دوران كودكیتان اتفاق افتاده است. برای مثال ممكن است شما آرزوی داشتن همسر، فرزند، خانواده و یا یك سگ خ ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: شما اعتقاد دارید یكی از مسیرهایی كه برای تمام كردن كارهایتان باید طی كنید به روابطتتان بستگی دارد. درحال حاظر شما كارهایی كه باید انجام دهید را تجزیه و تحلیل میكنید، اگر مشا برای خود اهداف كوتاه مدت ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: امروز تفكرات فلسفی میتوانند شما را به دور دستها ببرنند، ولی برایتان لازم است كه مثبت اندیشی خود را تقویت كنید. قبول كردن یك مسئولیت جدید برایتان مفید است، به خصوص اگر هم دارای جنبههای مادی و هم معن ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: شما امروز میتوانید خیلی پرانرژی و فعال باشید، اما از نظر فكری زیاد خوشبین نیستید. شما میدانید كه لازم است خود را به سمت جلو هل بدهید؛ و به خاطر همین ظاهراً خودتان را خوشحال نشان میدهید. وقتی به گذشت ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شاید این روزها شما دوست داشته باشید كه رابطه نزدیكتری با افراد خانوادهتان داشته باشید. ممكن است شما فكر كنید كه در تصمیمگیریهایتان شكست خوردهاید، برای اینكه زندگی طبق انتظارات شما پیش نمیرود. اما مق ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما برنامههای بزرگی در سرتان میپرورانید. مثل اینكه به سرزمین رویاها سفر كردهاید. اما امروز واقعیات روزمره زندگی مانع رویاپردازیهای شما میشود. اجازه ندهید كه دوباره این اتفاق بیفتد. اگر فكر میكند ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: اگر امروز كارهایتان خیلی كند پیش میرود زیاد ناراحت نشوید. فقط در حالی كه سرعت خودتان را بیشتر میكنید از كار كردن نیز لذت ببرید. اگر شما سعی كنید كه خیلی سریع برنامههایتان را مرتب كنید ممكن است نا ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: امروز چیزهایی در حال تغییر كردن است و شما كاملاً نمیتوانید بفهمید كه آن چیزها چیست. شما میتوانید با ناراحتی روزهایی را به یاد بیاورید كه به خاطر طرز فكر مردم دیگر محدود شده بودید و هنوز هم همكارا ...