Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: در حالی كه یك نفر سعی میكند جلوی رسیدن به اهدافتان را بگیرد، ناامیدی شما نیز بیشتر میشود. اما دلیلش فقط این است كه امروز پایداری و استقامت شما بیشتر شده است و این سخن به معنی این نیست كه شما به راحتی ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: اگر شما احساس میكنید كه احتمال شكت خوردن وجود دارد، قبل از آنكه دست به كار بشوید در مورد درستی تمام اطلاعات خود اطیمنان حاصل كنید. الان زمان این نیست كه بینش خود در مورد حقیقت را تغییر بدهید، برای ای ...
دی
- فال روز متولدین دی: امروز شما میتوانید نسبت به روزهای قبل خوشبینتر باشید، برای اینكه وقتی افراد زیادی به شما میگویند كه شما چقدر عالی و موفق هستید، نمیتوانید مثبتاندیش نباشید. لازم نیست كه نگران خطرات غرور كاذب گذشتهتان ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: سیاره بخت شما یعنی ژوپیتر شاید خیلی بزرگ باشد، اما نمیتواند با خورشید مقابله كند، هر دوی آنها به سمت خانههای شما پیش میآیند. ممكن است شما در نظر داشته باشید سرمایهگذاری تازهای داشته باشید یا به عبار ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: ماه در دوازدهیمن خانه مربوط به اسرارتان قرار دارد و كاملاً واضح است كه چیزهای كمی وجود دارند كه شما دلتان نمیخواهد در موردش با كسی حرف بزنید. هنوز شما آمادگی این را ندارید كه در مورد خودتان حرف بزنید ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: در حال حاضر شما از زندگی خود راضی هستید، ولی هنوز آمادگی رویارویی با هر چیزی را ندارید. حتی ممكن است شما برخی از برنامههای شخصی مهمتان را برای اینكه زمان خالی بیشتری داشته باشید به تعویق بیندازید. نگ ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: در محل كار فشار زیادی بر روی شما است، برای آنكه به غیر از مسئولیتهای كاری، تعهدات شخصی نیز دارید كه باید آنها را انجام داده تا به رضایت كافی برسید. حتی اگر شما منظم و دارای روش باشید، از مرزهایی كه ب ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: حتی وقتی كه همه چیز خوب پیش میرود، ممكن است شما احساس تضاد كنید. تواناییهای شما در بالاترین حد قرار گرفته است؛ ولی به نظر میرسد كه هركاری كه باید انجام دهید نیاز به زمان بیشتری دارد و شما باید بیشتر ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شاید بهتر باشد وقتی كه فرصتهای زیادی پیش روی شما قرار دارد بیشتر از مواقعی كه این گونه نیست نگران شوید. شاید وقتی كه همه چیز خوب پیش میرود نسبت به مواقعی كه این گونه نیست، راحتتر بتوان ناامیدی را تحمل ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز بهترین راه برای شما شاد بودن است و باید بخشی از انرژیهایتان را برای تفریح كردن ذخیره كنید. فكر نكنید كه این سخن بدین معنی است كه شما باید از انجام دادن وظایفتان اجتناب كنید، اما باید آن را برا ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: ممكن است شما مجبور شوید با فردی روی پروژهای كار كنید و اگر شما با این فرد مخالف هستید، به دنبال زمینههای مشترك بودن برای شما بیشتر از آن چیزی كه خودتان میدانید خطرساز است. باید رسیدن به چیزهایی ك ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: معمولاً شما فقط بر پایه نیازهای خودتان تصمیمگیری میكنید، اما حالا در هر تصمیمی كه میگیرید باید اطرافیانتان را هم در نظر بگیرید. اگر شما بخواهید فقط به خودتان توجه كرده و دیگران را نادیده بگیرید ...